40 jaar mfc It Harspit

1980 – 2020

Weet u het nog? Door vele mensen, o.a. besturen van de gereformeerde- en hervormde school- het groene kruis en een aantal sportverenigingen,  is in de periode voor 1980 heel hard gewerkt om een plek te realiseren voor alle inwoners van Top en Twel. Er werd overeengekomen om 1 school en een multi functioneel gedeelte met een grote sportzaal te bouwen.We hebben een hele serie foto’s van het prille begin tot en met dansavonden- bufetten-Ardito en majorette’s van wijlen Dries Kuperus en uit een album van mfc It Harspit voor u. Er waren tubulente tijden, moeilijke tijden, super gezellige tijden. En nu een hele stille tijd. Maar geen nood. We maken er, als het kan, gewoon een 40+1 feest van volgend jaar. Hopelijk zien we elkaar binnenkort weer in mfc It Harspit in goede gezondheid.

1979

Bouw It Harspit

In 1979 is de bouw van MFC It Harspit begonnen.

1980

Opening It Harspit

En eindelijk in juni 1980 kon burgemeester Cazemier met hulp van de kinderen de deuren openen.

MFC it Harspit werd feestelijk geopend met een lied op de wize fan: “Wa’t yn jannewarris berne is”. Het was een gezellige dag met aansluitend een groot openingsfeest met optreden van Maywood.

Veertig jaar geleden, juni 1980, was de feestelijke openingsweek van het Harspit. Wat een feest! Met als topper de feestavond in de grote zaal met bijdragen van iedereen uit onze dorpen (met jury en prijzen) en met een optreden van, toen onze dorpsgenoten, de zussen Maywood, met de hit van toen: Mother, how are you to day…

Nu de vraag: wat ging hier allemaal aan vooraf? Hoe kwam het multifunctioneel centrum It Harspit van de grond? Ergens begin zeventiger jaren: De verzuiling in Nederland, en zo ook in onze dorpen, stond nog overeind, maar was wel aan het afbrokkelen.  Gescheiden kerken, scholen en verenigingen was de norm. In Top en Twel liepen wij niet voorop. Zo gingen de kleuters gezamenlijk naar “Boartlik  Begjin”. Vervolgens gingen de kinderen apart naar de Hervormde of de Gereformeerde school, om vervolgens (meestal) naar Sneek voor het christelijk nationaal onderwijs.  Als een van de laatste dorpen in onze gemeente fuseerden toen de beide lagere scholen.  Al snel bleek dat de huisvesting van de beide scholen een probleem was: een twee-lokalige Gereformeerde school en een verouderde, te kleine Hervormde school voor alle kinderen. En het leerlingenaantal groeide nog elk jaar! In ons schoolbestuur kwamen wij tot de slotsom, dat er nieuwgebouwd moest worden en de gemeente (toen Wymbritseradiel) was het daar wel mee eens. Maar waar en hoe groot? Daarbij kwam, dat wij toen in onze dorpen bijna geen, of nauwelijks goed bruikbare voorzieningen hadden voor sport en spel, gymnastiek, vergaderruimten enz.  Een dorpshuis ontbrak! Ja:er was nogwel een (verouderd) verenigingslokaal bij de Hervormde kerk, en de veel te kleine Lantearne bij de Gereformeerde kerk voor gymnastiek/peuterschool/kerkelijke vergaderingen/clubwerk.En zowaar inde zestiger jaren ook nog voor danslessen! Dit bijna absolute nulpunt op het gebied van goed bruikbare accomodaties in onze dorpen was voor ons schoolbestuur aanleiding om verder te kijken dan onze (school)neus lang was.

De gedachte ontstond: waarom niet 1 gebouw te ontwerpen, waarin alles ondergebracht kon worden: School, Dorpshuis, Sport en gymnastiek en biljarten, Vergaderruimten waaronder gemeenschapsruimte en bar, Grote zaal/toneel, Groene Kruis/consultatiebureau/dokterszorg, Rabo Bank enz.

Dit was de grote uitdaging voor onze dorpen en ook voor het gemeentebestuur. Het fenomeen: Multifunctioneel Centrum was nog in opkomst en er waren nog bijna geen voorbeelden in ons land. Het gebeurde, dat het gemeentebestuur een dag-bustocht organiseerde om met een grote afvaardiging uit onze dorpen en een deel van het gemeentebestuur (w.o. burgemeester Cazemier) enkele multifunctionele centra te bezichtigen en ons te laten voorlichten. Toen It Harspit bijna klaar was had de gemeente Wymbrits de smaak zo te pakken, dat ze vervolgens een vergelijkbaar gebouw bedachten voor Nijland. En zo ontstond mfc. “Yn ‘De Mande”! Het werd vervolgens een enorme puzzel om de wensen van alle gebruikers (school en clubs/verenigingen) op 1 lijn te krijgen en te vertalen in een werkbaar ontwerp. Dit veroorzaakte in Top en Twel wel veel reuring en energie om al die activiteiten onder 1 groot dak onder te brengen. het betekende een uitbarsting van “mienskipssin” en het ontstaan van allerlei nieuwe kruisverbanden In nauwe samenwerking tussen gemeentebestuur en bijna alle geledingen van onze dorpsbewoners is ons Harspit ontstaan en heeft het een grote boost gegeven aan mienskipssin en het ontstaan van allerlei nieuwe activiteiten. En dit op een bevolking van ongeveer 1500 inwoners! Wat een weelde!

Wij mogen er heel trots op zijn en alles eraan doen om It Harspit blijvend te laten groeien en bloeien!

Jan van der Kuur

1983

Scandinavisch buffet – W. Molenbuur

1985

Lustrum feest

It Harspit bestond 5 jaar en dat werd grootst gevierd.

1980

Eerste logo

2010

Huidig logo

2020

Jubileum logo